Els/les mestres

De dreta a esquerre:

Drets: Marga Bover, Sara Genovart, Antoni Picó, Tomàs Siquier, Bel Martínez, Àlex Sánchex, Carmen Gallardo i Miquel Vicens

Asseguts: Xisca Jaquotot, Margalida Colom, Joana Salom, Maria Amengual, Maria Antònia Noguera, Bel Font, Joana Llabrés i Xisca Gamundí

Allargat: Jaume Garcia